معرفی نرم افزار Quantum Espresso

Quantum Espresso بسته ای یکپارچه از نرم افزارهای متن باز برای محاسبات ساختار الکترونی و مدل سازی در مقیاس نانو است. این بسته از چندین نرم افزار مستقل که بر پایه نظریه DFT، توابع پایه موج مسطح و شبه پتانسیل ها (pesedopotentials) کار میکنند و با هم همکاری و تعامل دارند ساخته شده است. مناسب برای بررسی سیستمهای بلوری.

ویژگیهای کلیدی:

- محاسبه توابع موج با استفاده از روش DFT و پشتیبانی از انواع توابع و روشهای ترکیبی DFT

- جستجوی ساختار بهینه، حالت گذار و مسیر واکنش با استفاده از الگوریتم های متداول و دینامیکی

- دینامیک مولکولی کوانتومی شامل روش ها Car-Parrinello و Born-Openheimer

- محاسبه خواص سیستمهای بلوری با استفاده از  Density-Functional Perturbation Theory

- محاسبه خواص اسپکتروسکوپی

محاسبه انتقال کوانتومی (quantum transport)

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com