فهرست نرم افزارهای علمی

بسته نرم افزارهای کوانتومی

نام نرم افزار:امکانات:پردازش موازی: 
NWChem 6.6

انواع محاسبات مکانیک کوانتومی در فاز گازی محلول و حالت جامد

محاسبات مکانیک مولکولی

روش های ترکیبی کلاسیک/کوانتومی

دینامیک مولکولی کلاسیک

دینامیک مولکولی کوانتومی

توابع پایه گوسی و موج مسطح

*SMP جزئیات بیشتر
Gaussian 09 rev D

انواع محاسبات کوانتوم مکانیکی در فاز گازی و محلول

محاسبات مکانیک مولکولی

روش های ترکیبی 

*SMP جزئیات بیشتر
 GAMESS 2014 + Tinker

انواع محاسبات کوانتوم مکانیکی در فاز گازی و محلول

محاسبات مکانیک مولکولی

 

*SMP جزئیات بیشتر
 NBO 5

محاسبه انتقال بار بین مولکول های مختلف و قسمت های مختلف یک مولکول

محاسبه اوربیتال های طبیعی

آنالیز برهمکنش های بین مولکولی

SMP* / LCP**

جزئیات بیشتر
 Multiwfn 3.2 آنالیز تابع موج و برهمکنش های بین مولکولی **LCP جزئیات بیشتر
 SAPT 2012 + DFT SAPT آنالیز برهمکنش های بین مولکولی none جزئیات بیشتر
 Open Babel 2.2 تبدیل و آنالیز فایل های شیمی و بیوشیمی **LCP جزئیات بیشتر
Gaussview 3

ساخت و نمایش ساختارهای شیمیایی و بیوشیمیایی

ساخت فایل ورودی برای نرم افزار Gaussian

***NCP

جزئیات بیشتر
MacMolplt 7.5

ساخت و نمایش ساختارهای شیمیایی و بیوشیمیایی

ساخت فایل ورودی برای نرم افزار

***NCP جزئیات بیشتر
Gabedit 2.4.7

ساخت و نمایش ساختارهای شیمیایی و بیوشیمیایی

رابط کاربر گرافیکی برای بسیاری از نرم افزارهای محاسباتی

***NCP جزئیات بیشتر
Molekel 5.4

نمایش ساختار و سطوح مختلف ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی

***NCP جزئیات بیشتر
Jmol 14 + Jmol NBO

نمایش ساختارهای شیمیایی-بیوشیمایی و ساختارهای کریستالی

***NCP

جزئیات بیشتر
MOLDEN

نمایش دانیسته مولکولی محاسبه شده با استفاده از انواع نرم افزارهای ab inito  و نیمه تجربی

نمایش دانسیته الکترونی و اوربیتال ها

***NCP

جزئیات بیشتر

بسته نرم افزارهای دینامیک مولکولی

نام نرم افزار:امکانات:پردازش موازی 
GROMACS 5

دینامیک مولکولی کلاسیک

*SMP جزئیات بیشتر
LAMMPS دینامیک مولکولی کلاسیک *SMP جزئیات بیشتر
NWChem 6.6

انواع محاسبات مکانیک کوانتومی در فاز گازی محلول و حالت جامد

محاسبات مکانیک مولکولی

روش های ترکیبی کلاسیک/کوانتومی

دینامیک مولکولی کلاسیک

دینامیک مولکولی کوانتومی

توابع پایه گوسی و موج مسطح

*SMP  جزئیات بیشتر
NAMD 2.10 دینامیک مولکولی کلاسیک *SMP جزئیات بیشتر
 Open Babel 2.2 تبدیل و آنالیز فایل های شیمی و بیوشیمی **LCP جزئیات بیشتر
Gabedit

ساخت و نمایش ساختارهای شیمیایی و بیوشیمیایی

رابط کاربر گرافیکی برای بسیاری از نرم افزارهای محاسباتی

***NCP  جزئیات بیشتر
VMD 1.9

نمایش و آنالیز ساختارهای بزرگ زیستی و ماکرومولکول ها

رابط کاربر گرافیکی برای نرم افزار NAMD

***NCP  جزئیات بیشتر

بسته نرم افزارهای حالت جامد

نام نرم افزار:امکانات:پردازش موازی: 
Quantum Espresso 5.0.3

انواع محاسبات کوانتوم مکانیکی در فاز گازی و حالت جامد با استفاده از توابع پایه موج مسطح

دینامیک مولکولی کوانتومی

*SMP   جزئیات بیشتر
ABINIT 8.0.8 انواع محاسبات کوانتوم مکانیکی در فاز گازی و حالت جامد با استفاده از توابع موج مسطح *SMP   جزئیات بیشتر
NWChem 6.6

انواع محاسبات مکانیک کوانتومی در فاز گازی محلول و حالت جامد

محاسبات مکانیک مولکولی

روش های ترکیبی کلاسیک/کوانتومی

دینامیک مولکولی کلاسیک

دینامیک مولکولی کوانتومی

توابع پایه گوسی و موج مسطح

*SMP  جزئیات بیشتر
XCrySden 1.6

نمایش ساختارهای مولکولی و کریستالی نرم افزارهای Gaussian، Quantum Espresso، Crystal، PWscf، WIEN2K، FHI98MD

نمایش انواع سطوح و کانتورها

نمایش شبکه کریستالی، سل Weigner-Seitz و ‌Brilloun-Zone

انتخاب k-path برای محاسبات band-structure

***NCP   جزئیات بیشتر
VESTA 3.3

نمایش و ساخت ساختارهای کریستالی

نمایش داده های حجمی مانند چگالی الکترون و هسته

نمایش مورفوگرافی بلور 

***NCP جزئیات بیشتر
PWGui  رابط گرافیکی برای ساخت فایل های ورودی نرم افزار Quantum Espresso ***NCP جزئیات بیشتر
Gibbs2

رسم دیاگرام های فاز و نمودارهای ترمودینامیکی برای سیستم های حالت جامد در شرایط هیدرواستاتیک

محاسبه معادلات حالت و خواص ترمودینامیکی سیستم های حالت جامد در شرایط هیدرواستاتیک

**LCP جزئیات بیشتر
Grace 5.1.22  رسم انواع نمودارهای دو بعدی ***NCP جزئیات بیشتر
 Open Babel 2.2 تبدیل و آنالیز فایل های شیمی و بیوشیمی **LCP جزئیات بیشتر
Matlab 2013

انجام انواع محاسبات عددی

زبان برنامه نویسی سطح چهارم

دارای تعداد بالایی از توابع علمی و مهندسی

*SMP   جزئیات بیشتر
توضیحات:

* SMP: انجام محاسبه با استفاده از تمامی هسته های پردازنده

** LCP: محاسبات نرم افزار سبک است و نیازی به پردازش موازی ندارد

*** NCP: نرم افزار غیر محاسباتی است

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com