اطلاعیه

از سرگیری کارگاه‌های آموزشی

جلسه چهارم کارگاه‌های گوسین، گرومکس و کوانتوم اسپرسو مقدماتی روی سایت قرار گرفته و در دسترس شرکت‌کنندگاه است.

workshop icon

‌کارگاه‌های آموزشی پاییز ۹۸

کارگاه مجازی لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی»» اتمام دوره

مهلت ثبت نام: ۲ آبان ۹۸
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ۳ تا ۱۵ آبان ۹۸

کارگاه آموزش GROMACS »» در حال اجرا

مهلت ثبت نام: ۱۶ آبان ۹۸
طول دوره: ۸ جلسه
تاریخ برگزاری: ۱۷ آبان تا ۸ آذر ۹۸

کارگاه مجازی آموزش Gaussian مقدماتی و پیشرفته»» در حال اجرا

مهلت ثبت نام: ۱۶ آبان ۹۸
طول دوره: ۹ جلسه
تاریخ برگزاری: ۱۷ آبان ۱۱ آذر ۹۸

کارگاه آموزش Quantum Espresso مقدماتی »» در حال اجرا

مهلت ثبت نام: ۱۶ آبان ۹۸
طول دوره: ۶ جلسه
تاریخ برگزاری: ۱۷ آبان تا ۲ آذر ۹۸

کارگاه آموزش Quantum Espresso پیشرفته »» در حال ثبت‌نام

مهلت ثبت نام: ۴ آذر ۹۸
طول دوره: ۵ جلسه
تاریخ برگزاری: ۵ تا ۱۷ آذر ۹۸

کارگاه مجازی آموزش Materials Studio محاسبات کوانتومی»» در حال ثبت‌نام

مهلت ثبت نام: ۴ آذر ۹۸
طول دوره: ۸ جلسه
تاریخ برگزاری: ۵ تا ۲۹ آذر ۹۸

کارگاه آموزش NAMD »» در حال ثبت‌نام

مهلت ثبت نام: ۱۰ آذر ۹۸
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ۱۱ تا ۲۹ آذر ۹۸

کارگاه آموزش ABINIT »» در حال ثبت‌نام

مهلت ثبت نام: ۱۱ آذر
طول دوره: ۸ جلسه
تاریخ برگزاری: ۱۲ تا ۳۰ آذر ۹۸

کارگاه آموزش Experimental Design »» در حال ثبت‌نام

مهلت ثبت نام: ۱۰ آذر ۹۸
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ۱۱ تا ۲۹ آذر ۹۸

کارگاه آموزش NWChem »» به زودی

مهلت ثبت نام: ---
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ---

کارگاه آموزش AutoDock »» به زودی

مهلت ثبت نام: ---
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ---